Концепцијска и уређивачка начела
1.
Антологијска едиција ДЕСЕТ ВЕКОВА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ (у даљем тексту: Антологија) пројекат је од националног значаја, а започет је у Издавачком центру Матице српске 2007. године.

2.
Предлог за објављивање Антологије (с почетним именом Српска књижевност у 150 књига) поднели су Миро Вуксановић, Славко Гордић, Миливој Ненин и Гојко Тешић. Предлог су у 2007. години прихватили: Скупштина Издавачког центра Матице српске (у даљем тексту: Центар), Управни одбор и Скупштина Матице српске (12. април 2008). Иницијативу је подржала и Српска књижевна задруга.

3.
Управни одбор Матице српске именовао је 17. новембра 2008. године главног и одговорног уредника Центра, а на његов предлог су Скупштина Центра (23. децембар 2008) и Управни одбор Матице српске (16. март 2009) именовали Уређивачки одбор Антологије.

4.
Антологија ће приказати целовит развитак српске књижевности, с намером да је валоризује (превреднује) по новим сазнањима и мерилима.

5.
Антологија ће по периодима, избором најбољих и репрезентативних дела, без пристрасности према било којем књижевном правцу или стилу, обухватити домете српске књижевности и њен значај.

6.
Антологија ће бити хронолошка (не мора бити објављивана хронолошки), а као нарочит књижевноисторијски преглед стваралачки ће да представља и сучељује мерила свог времена и минулих доба.

7.
Антологија ће показивати и везе српске литературе с другим литературама, опште моделе и мотиве, утицаје и сродности, али, пре свега, њену особеност и неспорне вредности.

8.
Антологија ће обухватити десет векова српске књижевности, од књижевних радова из XII века до XXI века, укључујући све жанрове усмене и писане књижевности која је настала на српском језику.

9.
Антологија ће равномерно приказати српску народну књижевност, српску књижевност средњег века, ренесансе, барока, потом осамнаестог, деветнаестог, двадесетог и почетка двадесет и првог века, с намером да остане отворена за изузетна дела која ће се појавити у току њеног објављивања и касније.

10.
У Антологији ће бити заступљени најзначајнији писци српског језика без обзира када је њихово дело настало, где је штампано и на којем облику или наречју српског језика је написано, без примене било каквих (територијалних, временских) „кључева“.

11.
Књиге у Антологији ће бити штампане применом савременог правописа Матице српске, осим када језичко-стилске особености дела захтевају извесна одступања.

12.
У Антологији, у једном тому, могу бити штампани радови истог писца који припадају различитим жанровима, као и сродни текстови више одабраних аутора (у постојећим или нарученим антологијама; по епохама, односно жанровима у њима).

13.
Сваку књигу у Антологији приређиваће стручњаци за поједине периоде српске књижевности и за поједине писце, по уједначеном научном моделу који ће донети Уређивачки одбор.

14.
Свака књига у Антологији ће уз одабране текстове имати:
а) предговор (нови текст обима до једног ауторског табака);
б) хронологију живота и рада писца (основни подаци);
в) библиографски прилог (прва издања, сабрана дела, селективна литература, подаци о целовитим или лексиконским библиографијама);
г) напомене приређивача (основни подаци о приређивању, укључив и научна начела за транскрибовање и слична објашњења).
д) изабрани текст критичара (обим 1-1,5 табак, једног аутора или највише три аутора).

15.
Уређивачки одбор ће одлучити које ће књиге имати регистар или регистре, речнике мање познатих речи, објашњења, као и друге додатке.

16.
Антологија ће излазити у годишњим колима, а избор писаца и њихових дела обављаће се у етапама. Књиге за прво коло биће приређене и објављене 2009. и 2010. године.

17.
Антологија се финансира из републичког и покрајинског буџета, из донација и сопствених прихода Центра, као и учешћем извршног издавача (саиздавача) ако се о томе склопи повољан уговор.

18.
Књиге у Антологији ће бити у једнообразној опреми, у тврдом повезу, прикладног облика и обима (до 500 страница већег формата), на тонираном папиру, у тиражу који ће бити одређен након расписа за претплату и на основу обавеза према финансијерима.

19.
Ова Концепцијска и уређивачка начела чланови Уређивачког одбора Антологије прихватили су на седницама 27. маја, 7. јула, 16. новембра 2009, 23. фебруара 2011, 5. децембра 2018. и 24. маја 2022. године, а у даљем раду ће их допуњавати и примењивати.
  КЊИГЕ И ПИСЦИ У ПРВОЈ СЕРИЈИ
 

1. Свети Сава
(приредио Томислав Јовановић, 2010)
2. Стефан Првовенчани, Доментијан, Теодосије
(приредила Љиљана Јухас Георгиевска, 2012)
3. Данило II, Данилов ученик, Григорије Цамблак, Јефимија, Данило III, Стефан Лазаревић, Андоније Рафаил, Константин Философ, Јелена Балшић, Никон Јерусалимац
(приредио Томислав Јовановић, 2015)
4. Димитрије Кантакузин, Константин Михаиловић из Островице, Пајсије, Арсеније III Црнојевић
(приредио Томислав Јовановић, 2018)
5. Стара српска поезија; записи и натписи, аренге
(приредиo Томислав Јовановић, 2013)
6. Једноставни облици народне књижевности
(приредила Марија Клеут, 2010)
7. Лирске народне песме
(приредила Љиљана Пешикан-Љуштановић, 2012)
8. Епске народне песме
(приредила Љиљана Пешикан-Љуштановић, 2015)
9. Лирско-епске народне песме
(приредила Марија Клеут, 2013)
10. Народне приповетке и предања
(приредила Снежана Самарџија, 2017)
11. Марин Држић
(приредила Злата Бојовић, 2020)
12. Џиво Гундулић
(приредила Злата Бојовић, 2014)
13. Захарија Орфелин
(приредио Боривој Чалић, 2011)
14. Симеон Пишчевић
(приредила Мирјана Д. Стефановић, 2013)
15. Доситеј Обрадовић
(приредила Мирјана Д. Стефановић, 2010)
16. Гаврил Стефановић Венцловић, Алексије Везилић, Јован Мушкатировић
(приредила Зорица Несторовић, 2021)
17. Јеротеј Рачанин, Јован Рајић, Михаило Максимовић
(приредили Томислав Јовановић, Драгана Грбић и Мирјана Д. Стефановић, 2017)
18. Герасим Зелић, Викентије Ракић, Савa Мркаљ
(приредили Боривој Чалић и Исидора Поповић, 2016)
19. Александар Пишчевић, Сава Текелија, Анка Обреновић
(приредиле Марија Клеут и Радмила Гикић Петровић, 2019)
20. Милован Видаковић
(приредио Радослав Ераковић, 2011)
21. Атанасије Стојковић, Јоаким Вујић
(приредила Драгана Грбић, 2015)
22. Лукијан Мушицки
(приредила Мирјана Д. Стефановић, 2015)
23. Павле Соларић, Јован Дошеновић, Јован Пачић
(приредио Душан Иванић, 2019)
24. Вук Стефановић Караџић
(приредила Марија Клеут, 2017)
25. Нићифор Нинковић, Прота Матеја Не­надовић
(приредио Милисав Савић, 2016)
26. Сима Милутиновић Сарајлија
(приредио Душан Иванић, 2016)
27. Јован Хаџић, Јован Суботић, Василије Суботић
(приредила Зорица Несторовић, 2019)
28. Јован Стерија Поповић
(приредио Сава Дамјанов, 2010)
29. Ђорђе Марковић Кодер
(приредио Драган Бошковић, 2014)
30. Петар II Петровић Његош
(приредио Миро Вуксановић, 2010)
31. Јаков Игњатовић
(приредила Снежана Милосављевић Милић, 2016)
32. Бранко Радичевић
(приредила Татјана Јовићевић, 2012)
33. Стефан Митров Љубиша, Марко Миљанов
(приредила Лидија Томић, 2017)
34. Љубомир Ненадовић, Милица Стојадиновић Српкиња
(приредила Радмила Гикић Петровић, 2017)
35. Ђура Јакшић
(приредио Душко Певуља, 2016)
36. Јован Јовановић Змај
(приредила Тања Поповић, 2012)
37. Лазар Комарчић, Пера Тодоровић
(приредила Љиљана Костић, 2019)
38. Лаза Костић
(приредио Љубомир Симовић, 2011)
39. Милован Глишић, Радоје Домановић
(приредио Горан Максимовић, 2019)
40. Лаза Лазаревић, Јанко Веселиновић
(приредили Снежана Милосављевић Милић и Мирко Ђукић, 2015)
41. Симо Матавуљ
(приредила Драгана Вукићевић, 2011)
42. Стеван Сремац
(приредио Горан Максимовић, 2011)
43. Драгутин Илић
(приредио Владимир Гвозден, 2015)
44. Војислав Илић
(приредила Зорица Хаџић, 2013)
45. Јелена Димитријевић, Владан Ђорђевић
(приредиле Слободанка Пековић и Љи-љана Костић, 2018)
46. Светолик Ранковић
(приредиo Радослав Ераковић, 2013)
47. Бранислав Нушић
(приредиo Јован Љуштановић, 2013)
48. Јован Дучић
(приредиo Бојан Чолак, 2013)
49. Станислав Винавер
(приредила Жељка Пржуљ, 2021)
50. Петар Кочић
(приредио Светозар Кољевић, 2011)
51. Борисав Станковић
(приредио Марко Недић, 2010)
52. Исидора Секулић
(приредила Слободанка Пековић, 2011)
53. Вељко Петровић
(приредио Ђорђе Деспић, 2014)
54. Драгиша Васић
(приредио Марко Недић, 2012)
55. Иво Андрић
(приредио Славко Гордић, 2010)
56. Иво Андрић
(приредио Славко Гордић, 2011)
57. Иво Андрић
(приредио Славко Гордић, 2012)
58. Милош Црњански
(приредио Миливој Ненин, 2010)
59. Милош Црњански
(приредила Горана Раичевић, 2011)
60. Милош Црњански
(приредила Горана Раичевић, 2012)
61. Момчило Настасијевић
(приредила Биљана Мичић, 2016)
62. Растко Петровић
(приредила Бојана Стојановић Пантовић, 2012)
63. Десанка Максимовић
(приредио Станиша Тутњевић, 2014)
64. Владан Десница
(приредиo Жељко Милановић, 2013)
65. Оскар Давичо
(приредила Биљана Мичић, 2017)
66. Меша Селимовић
(приредио Јован Делић, 2014)
67. Милован Ђилас
(приредиo Миро Вуксановић, 2013)
68. Михаило Лалић
(приредила Лидија Томић, 2014)
69. Бранко Ћопић
(приредио Стојан Ђорђић, 2014)
70. Бошко Петровић
(приредио Славко Гордић, 2015)
71. Добрица Ћосић (I–II)
(приредио Милан Радуловић, 2018)
72. Душан Радовић
(приредио Петар Пијановић, 2014)
73. Васко Попа
(приредио Драган Хамовић, 2015)
74. Антоније Исаковић
(приредила Владислава Гордић Петковић, 2017)
75. Александар Тишма
(приредио Срђан Орсић, 2021)
76. Павле Угринов
(приредио Ненад Шапоња, 2014)
77. Стеван Раичковић
(приредио Мирослав Максимовић, 2015)
78. Радомир Константиновић
(приредио Радивој Цветићанин, 2019)
79. Миодраг Павловић
(приредио Ђорђе Деспић, 2018)
80. Александар Поповић
(приредио Јован Љуштановић, 2015)
81. Милорад Павић
(приредила Јелена Марићевић, 2019)
82. Борислав Пекић
(приредио Петар Пијановић, 2017)
83. Борислав Пекић
(приредио Петар Пијановић, 2017)
84. Миодраг Булатовић
(приредио Миро Вуксановић, 2016)
85. Драгослав Михаиловић (I–II)
(приредио Радивоје Микић, 2020)
86. Иван В. Лалић
(приредила Соња Веселиновић, 2015)
87. Слободан Селенић
(приредио Марко Недић, 2015)
88. Живојин Павловић
(приредио Бојан Јовић, 2016)
89. Јован Христић
(приредила Бојана Стојановић Пантовић, 2016)
90. Светлана Велмар-Јанковић
(приредио Радивоје Микић, 2022)
91. Бранко Миљковић
(приредио Радивоје Микић, 2016)
92. Данило Киш
(приредио Михајло Пантић, 2018)
93. Љубомир Симовић
(приредио Богдан А. Поповић, 2017)
94. Борислав Радовић
(приредио Марко Аврамовић, 2023)
95. Милован Данојлић
96. Мирко Ковач
(приредио Стојан Ђорђић, 2022)
97. Љубивоје Ршумовић
(приредила Зорана З. Опачић, 2023)
98. Матија Бећковић
(приредио Јован Делић, 2020)
99. Мирослав Јосић Вишњић
(приредио Радивоје Микић, 2018)
100. Новица Тадић
(приредио Селимир Радуловић, 2019)
101. Милосав Тешић
(приредио Драган Хамовић, 2021)
102. Душан Ковачевић (I–II)
(приредила Љиљана Пешикан-Љуштановић, 2022)
103. Давид Албахари
(приредио Драган Бабић, 2023)
104. Радослав Петковић
(приредила Нина Живковић, 2023)
105. Светислав Басара
106. Горан Петровић

ПОСЕБНЕ КЊИГЕ

107. Српски рјечник Вука Стефановића Караџића
(приредио Миро Вуксановић, 2012)
108. Антологија Богдан Поповић
(приредио Предраг Палавестра, 2012)
109. Књига Јована Скерлића
(приредио Предраг Палавестра, 2011)
110. Антологија српског песништва Миодрага Павловића (2010)
111. Поезија Дубровника и Боке которске Злате Бојовић (2010)
112. Књига о Змају Лазе Костића
(приредио Миливој Ненин, 2013)
113. Књига о Његошу Исидоре Секулић
(приредила Слободанка Пековић, 2014)
114. Књига о Лази Костићу Станислава Винавера
(приредио Миливој Ненин, 2020)
115. Знакови поред пута Иве Андрића
(приредио Славко Гордић, 2019)
116. Антологија књижевности за децу (I–II)
(приредила Зорана Опачић, 2018)
117. Антологија сатире и афоризма
118. Књига Божидара Кнежевића
(приредио Саша Радојчић, 2018)
119. Књига Анице Савић Ребац
(приредио Саша Радојчић, 2019)
120. Антологија грађанске поезије
(приредилa Марија Клеут, 2020)
121. Сведочења Добрице Ћосића
(приредио Марко Крстић, 2021)

 
ДРУГА СЕРИЈА, ПРВИ ДЕО - ПИСЦИ КОЈИ НИСУ У ПРВОЈ СЕРИЈИ, КОЈИ СУ РОЂЕНИ ДО 1940. ГОДИНЕ И ЧИЈЕ ЈЕ ДЕЛО ЗАВРШЕНО
 

122.Иво Војновић
123. Алекса Шантић
(приредила Катарина Вучић, 2022)
124. Милета Јакшић, Сима Пандуровић
(приредиле Зорица Хаџић и Сања Париповић Крчмар, 2022)
125. Иво Ћипико, Исак Самоковлија
(приредили Горан Максимовић и Мирјана Лукић, 2022)
126. Анђелко Крстић, Боривоје Јевтић
127. Светислав Стефановић, Ранко Младеновић
128. Светозар Ћоровић
(приредио Душко Певуља, 2021)
129. Милан Ракић
(приредио Ђорђе Деспић, 2022)
130. Даница Марковић, Милица Јанковић
131. Григорије Божовић
(приредила Марија Благојевић, 2020)
132. Владислав Петковић Дис
(приредила Соња Веселиновић, 2021)
133. Тодор Манојловић, Десимир Благојевић
(приредила Бојана Поповић, 2020)
134. Милутин Ускоковић
(приредио Горан Максимовић, 2020)
135. Вељко Милићевић
(приредила Биљана Мичић, 2020)
136. Милутин Бојић
(приредио Александар Пејчић, 2020)
137. Жарко Васиљевић, Душан Васиљев
(приредила Бојана Поповић, 2023)
138. Миодраг Борисављевић, Момчило Миланков
139. Милан Кашанин
(приредила Зорица Хаџић, 2021)
140. Станислав Краков, Бранимир Ћосић
(приредила Валентина Хамовић, 2022)
141. Александар Вучо, Душан Матић
(приредиле Драгана Бедов и Жељка Пржуљ, 2023)
142. Раде Драинац, Љубиша Јоцић
(приредила Милена Кулић, 2021)
143. Душан Ђуровић, Милка Жицина
144. Милан Дединац, Марко Ристић
(приредила Биљана Мичић, 2023)
145. Ристо Ратковић, Ћамил Сијарић
146. Радован Зоговић, Душан Костић
147. Скендер Куленовић
(приредио Срђан Орсић, 2023)
148. Григор Витез, Драган Лукић
149. Павле Поповић, Гојко Јањушевић
150. Јара Рибникар, Младен Ољача
151. Ерих Кош
152. Танасије Младеновић, Слободан Марковић
153. Војин Јелић
154. Слободан Џунић
155. Арсен Диклић
(приредила Милица Алексић, 2023)
156. Борислав Михајловић Михиз
(приредила Бојана Поповић, 2021)
157. Воја Чолановић
158. Бранко В. Радичевић
(приредио Милан Громовић, 2023)
159. Данило Николић
160. Мирослав Поповић
(приредио Марко Недић, 2022)
161. Данко Поповић, Војислав Лубарда
162. Александар Илић, Хамза Хумо
163. Жарко Ђуровић, Момир Војводић
164. Изет Сарајлић, Хусеин Тахмишчић
165. Света Лукић, Владимир Стојшин
166. Дара Секулић, Драган Колунџија
167. Мирослав Антић, Душко Трифуновић
168. Божидар Тимотијевић, Велимир Лукић
169. Александар Ристовић
170. Младен Марков
171. Гроздана Олујић
172. Жарко Команин
173. Вук Крњевић, Петар Пајић
174. Добрица Ерић, Милена Јововић, Србољуб Митић
175. Бранислав Петровић
176. Момо Капор
177. Бранимир Шћепановић
178. Иван Гађански, Срба Митровић
179. Мирјана Стефановић, Александар Секулић

ПОСЕБНЕ КЊИГЕ

180. Огледи Слободана Јовановића
181. Есеји Сретена Марића
182. Огледи Војислава Ђурића
183. Огледи Николе Милошевића
184. Историја српске књижевности Јована Деретића (I)
185. Историја српске књижевности Јована Деретића (II)
186. Антологија српске приповетке

У 2010. години објављене су књиге: 1, 6, 15, 28, 30, 51, 55, 58, 110 и 111.
У 2011. години објављене су књиге: 13, 20, 38, 41, 42, 50, 52, 56, 59 и 109.
У 2012. години објављене су књиге: 2, 7, 32, 36, 54, 57, 60, 62, 107 и 108.
У 2013. години објављене су књиге: 5, 9, 14, 44, 46, 47, 48, 64, 67 и 112.
У 2014. години објављене су књиге: 12, 29, 53, 63, 66, 68, 69, 72, 76 и 113.
У 2015. години објављене су књиге: 3, 8, 21, 22, 40, 43, 70, 73, 77, 80, 86 и 87.
У 2016. години објављене су књиге: 18, 25, 26, 31, 35, 61, 84, 88, 89 и 91.
У 2017. години објављене су књиге: 10, 17, 24, 33, 34, 65, 74, 82, 83 и 93.
У 2018. години објављене су књиге: 4, 45, 71 (2 књ.), 79, 92, 99, 116 (2 књ.) и 118.
У 2019. години објављене су књиге: 19, 23, 27, 37, 39, 78, 81, 100, 115 и 119.
У 2020. години објављене су књиге: 11, 85 (2 књ.), 98, 114, 120, 131, 133, 134, 135 и 136.
У 2021. години објављене су књиге: 16, 49, 75, 101, 121, 128, 132, 139, 142 и 156.
У 2022. години објављене су књиге: 90, 96, 102 (2 књ), 123, 124, 125, 129, 140 и 160.
У 2023. години објављене су књиге: 94, 97, 103, 104, 137, 141, 144, 147, 155 и 158.

 
 
Антологијска едиција
ДЕСЕТ ВЕКОВА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ
 
Едиција
МАТИЦА
 
СРПСКА КЊИЖЕВНА КРИТИКА
Copyright : Издавачки центар Матице српске